کیس کامپیوتر Griffin G6

تماس بگیرید
 • 3 عدد جایگاه USB3
 • تعداد فن نصب شده 3 عدد
 • فن های RGB به همراه کیت مخصوص
 • قسمت کناری کیس شیشه ای

کیس کامپیوتر Green Aria

تماس بگیرید
 • تعداد فن های نصب شده 2 عدد
 • دو عدد فن RGB همراه با کیت مخصوص
 • قسمت کناری کیس شیشه ای
 • فرم Mid Tower

کیس کامپیوتر Asus Tuf Gaming Gt501

تماس بگیرید
 • تعداد فن نصب شده 4 عدد
 • 3 عدد فن RGB همراه با کیت مخصوص
 • دارای دستگیره برای جابجایی راحت تر
 • 2 عدد جایگاه پورت USB3
 • قسمت کناری کیس شیشه ای

کیس کامپیوتر Asus Tuf Gaming Gt301

تماس بگیرید
 • دارای 2 جایگاه پورت USB3
 • تعداد فن نصب شده 4 عدد
 • 3 عدد فن RGB به همراه کیت مخصوص
 • فرم Mid Tower
 • قسمت کناری شیشه ای

کیس کامپیوتر Master Tech Atis Glass

تماس بگیرید
 • یک عدد پورت USB3
 • تعداد فن نصب شده 3 عدد
 • فن های LED
 • قسمت جلو و کناری شیشه ای
 • فرم Mid Tower

کیس کامپیوتر Master Tech G200

تماس بگیرید
تعداد فن نصب شده 2 عدد نورپرداری RGB قسمت کناری شیشه ای 2 عدد پورت USB3 فرم Mid tower

کیس کامپیوتر Master Tech Arka Glass

تماس بگیرید
 • تعداد فن نصب شده 1 عدد
 • فن LED دار
 • کنترل فن دوتایی
 • فرم Mid Tower
 • قسمت کناری کیس شیشه ای

کیس کامپیوتر Master Tech T500 Gaming

تماس بگیرید
 • 2 عدد پورت USB3
 • مناسب برای قطعات حرفه ای
 • دارای کیت کنترل فن RGB
 • تعداد فن نصب شده 4 عدد
 • قسمت جلو و کناری شیشه ای

کیس کامپیوتر Master Tech Apachi

تماس بگیرید
 • یک عدد جایگاه پورت USB3
 • دارای کیت کنترل فن RGB
 • تعداد فن نصب شده 4 عدد
 • متاسب برای قطعات حرفه ای
 • قسمت کناری شیشه ای

کیس کامپیوتر Master Tech G300

تماس بگیرید
 • یک عدد جایگاه USB3
 • تعداد فن نصب شده 2 عدد
 • نورپردازی چند رنگ فن
 • فرم Mid Tower
 • قسمت کناری شیشه ای

کیس کامپیوتر Master Tech Ventus

تماس بگیرید
 • یک عدد پورت USB3
 • تعداد فن نصب شده 1 عدد
 • پشتیبانی مادربرد تا ATX
 • فرم Mid Tower

کیس کامپیوتر Master Tech Mantra

تماس بگیرید
 • یک عدد پورت USB3
 • تعداد فن نصب شده 1 عدد
 • پشتیبانی مادربرد تا ATX
 • فرم Mid Tower