پاور کیس Green Gp580A EUD

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Bronze
 • توان خروجی 580 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده نیمه حرفه ای
 • دو عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp530A EUD

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Bronze
 • توان خروجی 530 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده نیمه حرفه ای
 • دو عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp550A Uk Plus

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Gold
 • توان خروجی 550 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده گیمینگ
 • دو عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp500A Uk Plus

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Gold
 • توان خروجی 500 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده گیمینگ
 • دو عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp650A Uk Plus

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Gold
 • توان خروجی 650 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده گیمینگ
 • سه عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp600B Hp Evo

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Gold
 • توان خروجی 600 وات
 • دارای فن ARGB
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده گیمینگ
 • دو عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp700B Hp Evo

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Gold
 • توان خروجی 700 وات
 • دارای فن ARGB
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده گیمینگ
 • 4 عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp800B Hp Evo

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Gold
 • توان خروجی 800 وات
 • دارای فن ARGB
 • دارای  دو عدد کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده گیمینگ
 • 4 عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp480A EUD

تماس بگیرید
 • گواهی 80Plus Bronze
 • توان خروجی 480 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده نیمه حرفه ای
 • یک عدد کابل گرافیک 6+2 پین
 • کابل های فلت و یک دست

پاور کیس Green Gp450A Eco

تماس بگیرید
 • گواهی 80plus استاندارد
 • توان خروجی 450 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده خانگی و اداری
 • یک عدد کابل گرافیک 6+2 پین

پاور کیس Green Gp400A Eco

تماس بگیرید
 • گواهی 80plus استاندارد
 • توان خروجی 400 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده خانگی و اداری
 • یک عدد کابل گرافیک 6+2 پین

پاور کیس Green Gp350A Eco

تماس بگیرید
 • گواهی 80plus استاندارد
 • توان خروجی 350وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده خانگی و اداری

پاور کیس Green Gp300A Eco

تماس بگیرید
 • گواهی 80 plus استاندارد
 • توان خروجی 300 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده خانگی و اداری

پاور کیس Green Gp500A Eco

تماس بگیرید
 • گواهی 80plus استاندارد
 • توان خروجی 500 وات
 • دارای کابل 4+4 پین برای CPU
 • مناسب برای استفاده خانگی و اداری
 • دو عدد کابل گرافیک 6+2 پین